PPAP’s Japanese vesion(private group online lesson)

1)arimasu=to have

2)desu=be

1)_____,alimasu ka?=Do you have ____?

Hai,alimasu.:::::Yes,we do.

Iie,alimasen=Ie,nai desu.::::No,we don’t.